NASZ KOLEGA W BERLINIE

23 stycznia Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, w asyście nadinsp. Ryszarda Wiśniewskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Rafała Łysakowskiego – Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz mł. insp. Ireneusza Sieńko – Naczelnika Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, dokonał oficjalnego wprowadzenia podinsp. Wiesława Goma na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec.

Uroczystość wprowadzenia miała miejsce w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, w której podinsp. Wiesław Gom pełni jednocześnie dyplomatyczną funkcję radcy.

Gospodarzem uroczystości był Ambasador RP w Niemczech Pan dr Jerzy Margański.W trakcie wizyty w Ambasadzie, delegacja polskiej Policji spotkała się z zaproszonymi gośćmi. Na uroczystość licznie przybyli najwyżsi rangą przedstawiciele niemieckich służb policyjnych. Reprezentowane były m. in.: Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Federalny Urząd Kryminalny, ministerstwa spraw wewnętrznych landów Brandenburgii i Saksonii, Krajowe Urzędy Kryminalne, Dyrekcja Policji Federalnej, Dyrekcja Policji w Berlinie oraz Dyrekcja Policji w Poczdamie.W czasie spotkania omawiano bieżące aspekty współpracy międzynarodowej policji Niemiec i Polski oraz możliwości zintensyfikowania wzajemnych kontaktów, w tym w rejonach przygranicznych, w obliczu rozwoju przestępczości pospolitej i zorganizowanej.Stanowisko oficera łącznikowego w Republice Federalnej Niemiec, od momentu utworzenia w 1997 roku, stanowi jeden z kluczowych punktów na mapie sieci stanowisk polskich oficerów łącznikowych.

Do zadań każdego oficera łącznikowego polskiej Policji należy m. in.:

– utrzymywanie w kraju oddelegowania bieżącego kontaktu z przedstawicielami służb centralnej jednostki policyjnej, a także z Krajowym Biurem Interpolu oraz Krajową Jednostką Europolu;
– wymiana informacji służących zapobieganiu i zwalczaniu najpoważniejszych przestępstw kryminalnych i ekonomicznych;
– wspomaganie i realizacja szczególnie istotnych zleceń kierowanych przez obie współpracujące policje;
– wymiana informacji dotyczących prewencji i ruchu drogowego;
– wymiana informacji dotyczących działania innych pionów Policji służących umacnianiu i wzajemnej współpracy;
– wykonywanie innych zadań wynikających z umów i porozumień zawartych pomiędzy obydwoma państwami, a dotyczących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości pospolitej.Praktyka oficjalnego wprowadzania przez przedstawicieli władz policyjnych kraju wysyłającego na stanowiska oficerów łącznikowych w państwach przyjmujących jest powszechnie stosowana przez państwa, w których istnieje rozwinięta sieć tego typu stanowisk.Wprowadzenie na stanowisko stanowi dogodną okazję do nawiązania bądź umocnienia wzajemnych relacji i kontaktów między współpracującymi krajami, jest także wyrazem znaczenia jakie władze resortu spraw wewnętrznych, w tym władze policyjne kraju wysyłającego przywiązują do instytucji oficera łącznikowego.

(źródło: BMWP KGP)