POSIEDZENIE PLENARNE ZO SEiRP W ZIELONEJ GÓRZE

              W dniu 1 kwietnia 2016 r. ( nie jest to prima aprilis) odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego. Frekwencja dopisała, a gościem zaproszonym był Zdzisław Pietryka – Wiceprezes ZG SEiRP. Obrady zgodnie ze statutem i porządkiem dnia przeprowadził Prezes ZO Jan Papis, witając gościa i członków Zarządu po czym przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

            Po wyborze protokolanta , Komisji Uchwał i wniosków , Prezes ZO zreferował informację o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia w kraju i w okręgu. Wspomniał również o spotkaniu Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Jarosława Janiaka w Gorzowie z Prezesami ZW i ZO SEiRP z Gorzowa i Zielonej Góry. Nasz ZO reprezentowali J.Papis i E. Czerwiński. Wrażenia z tego spotkania były bardzo pozytywne dla nas emerytów policyjnych.

                      W dalszej części obrad Skarbnik ZO Danuta Stańczyk przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 r. i plan budżetu na rok 2016, a Przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej M. Siemiątkowski złożył sprawozdanie z działalności za 2015 r. oraz wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły i plan finansowy na rok 2016.

Po czym nastąpiła dyskusja, w której głos zabierali; A. Bożek, B. Milej, A. Cieślak i Z. Pietryka. Na zakończenie obrad Przew. Komisji Uchwał Józef Der odczytał Uchwałę , która została przegłosowana jednomyślnie.

Posiedzenie plenarne zakończył wspólny obiad w gościnnym Hotelu  zielonogórskiej„Gwardii”.

 

Tekst:    Zbigniew Kobryń-rzecz. pras.ZO

Zdjęcia: Eugeniusz Czerwiński