OBRADY SEJMU

godz. 9:00 – 13:00 – Głosowania, w tym:

-Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ) (pkt 44)

godz. 13:00 – 14:30 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy (druk nr 975) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 45)

godz. 14:30 – 16:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 1056) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 46)

godz. 16:00 – 16:45 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1033) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 47)

godz. 16:45– 18:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 48)

godz. 18:00 – 19:00 – ew. oświadczenia poselskie

p.s. w związku z występującymi trudnościami (m.in. blokowanie strony) z przekazywaniem informacji z FSSM RP drogą elektroniczną, proszę o wyrozumiałość.
Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP