ZER MSWiA ROZSYŁA JUŻ DECYZJE

Szanowni Państwo.

Niedługo Zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA rozpocznie wydawanie i rozsyłanie decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury w związku z wejściem w życie ustawy
„represyjnej”. Przy tak dużej skali decyzji jakie mają być wydane i doręczone emerytom mundurowym mogą pojawić się problemy z ich doręczeniem do osób objętych obniżeniem emerytur.
W postępowaniu administracyjnym regułą wynikającą z art. 39 k.p.a. jest doręczanie pism za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Jednak ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin zawiera szczególne regulacje dotyczące doręczanie decyzji wydawanych przez Zakład Emerytalno – Rentowy. Znajdują się one w art. 32a przywołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym. Jest to rozwiązanie powtórzone z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie w art. 71a także przewidziano możliwość przesyłania decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych listami zwykłymi.
Jak wiadomo fakt doręczenia ma znaczenie dla obliczenia terminu zaskarżenia, który w przypadku decyzji emerytalnych wynosi 30 dni.
Co prawda w razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na organie emerytalnym. Oznacza to, że Zakład Emerytalno – Rentowy będzie musiał udowodnić datę doręczenia decyzji do osoby, która miała tą decyzję otrzymać, a nie datę jej wysłania.
W sytuacji, gdy odwołujący się złoży odwołanie od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA po terminie i organ emerytalny będzie w odpowiedzi na odwołanie wnosił o jego odrzucenie, ciężar udowodnienia, iż odwołujący się przekroczył miesięczny termin do zaskarżenia decyzji, będzie spoczywał właśnie na organie rentowym.
Przepisy art. 4779 k.p.c. wskazuje, że Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. W przypadku, gdy do sądu wpływa odwołanie od decyzji organu rentowego, złożone z przekroczeniem terminu określonego w art. 4779 § 1 k.p.c., sąd winien zbadać, czy przytoczone przez wnioskodawcę okoliczności pozwalają na uznanie, że przekroczenie tego terminu było od niego niezależne i czy nie jest nadmierne (wyr. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt III AUa 531/14). Przesłanki przyjęcia i rozpoznania odwołania mimo jego złożenia po upływie terminu muszą wystąpić łącznie. Zatem opóźnienie nie może być nadmierne i nie może wystąpić z przyczyn zależnych od odwołującego się (post. Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt III AUz 31/14)
Mając na uwadze doświadczenia z rozsyłaniem decyzji obniżających emeryturę po ustawie z 2009 roku, można przyjąć, że w obecnej sytuacji decyzje obniżające emerytury również będą rozsyłane listami zwykłymi. Należy zatem zwracać uwagę na wszelką korespondencję przychodzącą z Zakładu Emerytalno – Rentowego. W przypadku odbioru przesyłki z decyzją Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA warto zapisać na kopercie datę jej otrzymania. Pomoże to dochować terminu do jej zaskarżenia.
adw. Damian Sucholewski