PYTANIA DO MINISTRA MSWiA

marca 2017 r.………………., dnia……..

Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji                                                           Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest autorem projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby dotychczasowa treść wymienionego projektu ustawy emerytalnej uległa radykalnej zmianie i nie była ponownie opiniowana przez partnerów społecznych. Budzącym poważne wątpliwości legislacyjne jest też fakt, że oba projekty ustawy (z 12 lipca 2016 r. i 14 listopada 2016 r.) zostały w procesie legislacyjnym opatrzone tym samym numerem porządkowym UD 103, co mogłoby wskazywać, iż wskazane opinie partnerów społecznych odnoszą się również do ostatecznej wersji projektu procedowanej w Parlamencie ustawy – co nie jest zgodne ze stanem faktycznym (kwestia ta jest obecnie przedmiotem prac analitycznych zespołów prawnych).

Ponadto projekt ustawy emerytalnej został zwolniony z obowiązku jego rozpatrzenia (na etapie rządowym) przez Komisję Prawniczą – bez wskazania na konkretny, uzasadniony przypadek (pismo Departamentu Prawa Administracyjnego Rządowego Centrum Legislacji znak RCL.DPA.550.27/2016 Dot.: DP-WL-0231-7/2016/ES z dnia 18 listopada 2016 r.) Nie został także spełniony obowiązek konsultacyjny projektu ustawy z Krajową Radą Sądownictwa, a taki obowiązek wywodzi się wprost z art. 186 ust. 1 Konstytucji. Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących władzy sądowniczej jest nie tylko uprawnieniem Krajowej Rady Sądownictwa, lecz także jej obowiązkiem, a procedowana ustawa emerytalna  wpływa na kognicję sądów i sprawy, które będą składane w  sądach jeszcze w tym roku.

Należy także wskazać, że za pismem Prezesa Rady Ministrów znak RM-10-151-16 z dnia 24 listopada 2016 r. do Marszałka Sejmu został przedłożony projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, o treści zgodnej z zaleceniami Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zawartymi w piśmie znak BPRV-0241-2(1)/16, DP-1-0231-38/2016/ES/EM
z dnia 19 sierpnia 2016 r. Wymienione pismo stało się więc stanowiskiem Instytutu, które zostało przedstawione Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji po wyznaczonym przez niego terminie do udzielenia odpowiedzi na projekt w wersji
z dnia 12 lipca 2016 r. Po spotkaniu roboczym w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 3 sierpnia 2016 r. Instytut przedstawił „katalog cywilnych i wojskowych instytucji, w których funkcjonariusze pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa”. Stanowiło to wprost podstawę do opracowania nowej treści ustawy emerytalnej, przedstawionej w listopadzie 2016 r.

Poważne wątpliwości budzi także sposób uchwalenia ustawy podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r. Przeprowadzona procedura głosowania wskazuje na możliwość naruszenia art. 119 ust. 2 i art. 120 Konstytucji (potwierdzają to m.in. niektóre ekspertyzy prawne odnoszące się do legalności 33 posiedzenia Sejmu RP).

Trzeba podkreślić, że obecni, jak i byli funkcjonariusze służb mundurowych są zażenowani i wzburzeni zarówno sposobem procedowania ustawy jak i jej treścią, które nasuwają szereg wątpliwości, także w środowisku prawniczym (np. stanowiska: Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP z dnia 19 grudnia 2016 r., opinii nr 50 Komisji do Spraw Służb Specjalnych dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 13 grudnia 2016 r., Sądu Najwyższego z dnia
9 grudnia 2016 r., Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 13 grudnia 2016 r., Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 stycznia 2017 r., wielu kancelarii adwokackich, jak również wśród byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych, Szefów Służb Specjalnych oraz Komendantów Głównych Policji.

Wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych służb mundurowych (nazywaną ustawą represjonującą), może wskazywać na nieudolność obecnych organów państwa w zakresie ustalenia, zatrzymania
i skazania rzeczywistych sprawców naruszeń prawa przy jednoczesnym założeniu, że ten brak zostanie zrekompensowany odpowiedzialnością zbiorową funkcjonariuszy,
w tym nawet tych, którzy przez większość swojej kariery zawodowej służyli w III Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie dotyczą każdego funkcjonariusza, który pełnił służbę w instytucjach zaliczanych do organów bezpieczeństwa państwa, na rzecz „totalitarnego” państwa – a w rzeczywistości na rzecz państwa, którego przydomku „totalitarności” nie można przyporządkować po roku 1956, a tym bardziej po roku 1980 – co znajduje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach naukowych krajowych i zagranicznych uznanych historyków, politologów, socjologów
i prawników. Ponadto niezaprzeczalne jest to, że Polska była wtedy pełnoprawnym członkiem wielu organizacji międzynarodowych o charakterze politycznym
i gospodarczym.

Z uwagi na to, że zarówno w uzasadnieniach do projektu przedmiotowej ustawy (na różnych etapach legislacji) jak i w wypowiedziach PANÓW (zgodnie ze stanowiskiem Prezesa PiS wygłoszonym podczas debaty sejmowej w dniu 22 lutego br.) ministrów Mariusza Błaszczaka i Jarosława Zielińskiego  można doszukać się wielu niejasności,
w zakresie obniżonych świadczeń emerytalno-rentowych, proszę o udzielenie odpowiedzi na wymienione niżej pytania, odnoszące się do treści uchwalonej w dniu
16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270):

Pytanie nr 1

            Czy emerytura mundurowa wypracowana za służbę przed i po 1990 roku
i przyznana ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych z 1994 roku jest „przywilejem” nadanym przez demokratyczne władze ustawodawcze, czy też przez tzw. „totalitarny reżim”?

Przypomnę, że wszyscy funkcjonariusze przyjęci po raz pierwszy do służby w Biurze Ochrony Rządu, Wojskach Ochrony Pogranicza, Służbie Bezpieczeństwa po 1979 roku, a następnie pozytywnie zweryfikowani w dniu 30 lipca 1990 roku i przyjęci do nowych służb III RP nie pobierały tzw. „esbeckich” emerytur. Emerytury dla tych funkcjonariuszy były przyznawane na podstawie decyzji emerytalnych organów funkcjonujących już w III RP.

Pytanie nr 2

            Dlaczego obniżane są świadczenia emerytalne funkcjonariuszy, wynikające z ich lat służby po 1990 r. oraz lat pracy w instytucjach cywilnych, za którą odprowadzane były składki do powszechnego systemu ubezpieczeń, skoro okresy tej aktywności zawodowej nie mają nic wspólnego ze służbą do 1990 r. na rzecz określonego przez ustawodawcę tzw. „totalitarnego” państwa i były dotychczas uznawane jako świadczenia nabyte słusznie i stanowiły odrębne okresy służby?

Przypomnę, że z zapisów drugiej ustawy obniżającej świadczenia emerytalne wynika, że nie jest liczony do wysokości świadczenia emerytalnego okres służby funkcjonariusza np. w Biurze Ochrony Rządu (mnożnik 0%). W przypadku dalszej np. kilkunastoletniej służby funkcjonariusza po roku 1990 r. świadczenie emerytalne będzie musiało być obniżone, aby nie przekroczyło zakładanej przez ustawodawcę wysokości średniego świadczenia z ZUS. Taki sposób przeliczenia świadczenia powoduje, że na równi (pod względem wysokości przeliczonego świadczenia emerytalnego) stawiani będą ci funkcjonariusze, którzy kilkadziesiąt lat pracowali tylko w Biurze Ochrony Rządu, Służbie Bezpieczeństwa, Wojskach Ochrony Pogranicza na wysokich etatach (otrzymają wtedy najniższe świadczenie w wysokości 1000,00 zł brutto) z tymi funkcjonariuszami, którzy uprawnienia emerytalne uzyskali dopiero po roku 1990 i przepracowali łącznie kilkanaście lat na niskich stanowiskach, w tym jedynie kilka lat przed 1990 rokiem. Oni też otrzymają świadczenie na bardzo niskim poziomie. W tym przypadku trudno mówić
o zachowaniu zasady sprawiedliwości społecznej.

Źródło: (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12287556/12366444/12366445/dokument258679.pdf), uzasadnienie do ustawy, str. 12

…”wysokość emerytury ustalonej zgodnie z lit. a-e nie może być wyższa, niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która będzie ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (…) . Wskazana maksymalna wysokość emerytury policyjnej będzie ustalana po dokonaniu wszelkich możliwych zwiększeń , w szczególności po doliczeniu lat pracy przed i po służbie”…

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 grudnia 2016 r., str. 523

…„W ocenie projektodawcy konieczne jest ograniczenie przywilejów emerytalnych
i rentowych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL, ponieważ nie zasługują one na ochronę prawną, przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej”…

 …”Chodzi o zniesienie przywilejów emerytalno-rentowych wynikających z faktu wysokich uposażeń, jakie państwo komunistyczne zapewniało funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, zwłaszcza tym, którzy wykazywali się gorliwością i dyspozycyjnością”…

 …”Jako podstawa wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej w systemie zaopatrzeniowym służb przyjmowane jest uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku, a więc co do zasady najwyższe w całej karierze zawodowej”…

 …”O ile taki sposób ustalania świadczeń emerytalnych i rentowych funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa państwa, obywateli i porządku publicznego
w demokratycznej Polsce jest zasadny, o tyle jest nie do przyjęcia w stosunku do byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa, a więc w organach, które systemowo naruszały prawa człowieka”…

Źródło: Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (nr 73)
i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 52) z dnia 13 grudnia 2016 r., str. 28

…”Datą graniczną jest 31 lipca 1990 r. Tak stanowi ustawa. Jeżeli ktoś służył wcześniej totalitarnemu państwu, a potem służył w policji albo w UOP lub innych strukturach, to za służbę w nowej Polsce nikt nie ma do niego pretensji. Poza tym, otrzymywał on wysokie należne świadczenia związane ze służbą i nikt mu ich nie ma zamiaru odbierać, ani nie nakazuje zwracać. My nie o tym teraz mówimy. Chodzi nam o lata przed 1990 r.”…

Pytanie nr 3

            W jakich orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na które powołuje się projektodawca ustawy zawarte jest stwierdzenie, że świadczenia wynikające ze służby po roku 1990 są nabyte niesłusznie lub niegodziwie i jako takie nie podlegają ochronie?

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 grudnia 2016 r., str. 527

…”Konkludując, należy podkreślić, że zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka uznały, że wprowadzone w ustawie z 2009 r. rozwiązania są zgodne odpowiednio z konstytucją, jak również z Konwencją o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności”…

…”Tak uzyskane przywileje nie podlegają ochronie w demokratycznym porządku prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego, ponieważ osoby zwalczające przyrodzone prawa człowieka i narodu oraz podstawowe wolności obywatelskie nie mają prawa podmiotowego ani tytułu moralnego domagania się utrzymania przywilejów zaopatrzeniowych za okresy zniewolenia dążeń niepodległościowych, wolnościowych i demokratycznych narodu polskiego”…

Pytanie nr 4

Jaki był zakładany zakres obniżenia rzekomo niesłusznie nabytych świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa do 1990 roku, w poprzedniej ustawie represjonującej (popartej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości), skoro według autorów obecnej ustawy represjonującej – jako jeden z głównych powodów jej uchwalenia – jest niesłuszne nabycie praw emerytalnych przez tych funkcjonariuszy?

Przypomnę, że przeciętna wysokość świadczenia (w tym: emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne) wypłacanego przez ZER MSW wynosiła 2546,88 PLN brutto, natomiast samego świadczenia emerytalnego 3721,80 PLN brutto, według stanu z 2009 roku, a więc jeszcze przed obniżeniem świadczeń.

Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/statystyki/3845,Przecietna-wysokosc-swiadczenia-wyplacanego-przez-ZER-MSW-w-latach-2005-2016.html, http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/statystyki/3846,Liczba-i-przecietna-wysokosc-swiadczen-nowo-przyznanych-w-latach-2005-2016-w-pod.html)

Biorąc pod uwagę obniżenie w 2010 r. wskaźnika z 2,6% do 0,7% za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa świadczenie funkcjonariuszy pobierających świadczenie emerytalne z tytuły wyłącznie służby w organach bezpieczeństwa państwa zostało obniżone o 73%, co w wielu przypadkach stanowiło kwotę najniższej emerytury lub niewiele wyższej od tej kwoty. Ponadto postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14.05.2013 roku o nie przyjęciu do rozpoznania skarg 1628 byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL (skarga numer 15189/10) stwierdza, że ich przeciętne świadczenie emerytalne wynosiło około 1804,26 zł brutto i około 1654,15 zł netto. Jest ono wyraźnie niższe niż średnia emerytura wypłaca z ZER MSW i nieco niższe od średniej emerytury wypłacanej z ZUS.

Źródło:  (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12287556/12366444/12366445/dokument258679.pdf)

…„Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających
w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą
w aparacie bezpieczeństwa PRL poprzez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych
i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Zauważyć bowiem należy, iż wprowadzone na gruncie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 145), tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”, rozwiązania nie okazały się w pełni skuteczne, gdyż cel tej ustawy nie został osiągnięty w zakładanym zakresie”….

…”należy ponownie podkreślić, że założony przez ustawodawcę cel (tj. obniżenie emerytur funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa do poziomu przeciętnego w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych) nie został osiągnięty, więc naprawa tego stanu rzeczy stanowi podstawowe ratio legis projektowanej ustawy”…

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 grudnia 2016 r., str. 523

…”Zauważyć należy, że rozwiązania wprowadzone na gruncie tzw. pierwszej ustawy dezubekizacyjnej z dnia 23 stycznia 2009 r. nie okazały się w pełni skuteczne, gdyż jej cel nie został osiągnięty w zakładanym zakresie”…

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 grudnia 2016 r., str. 560

…”Jeżeli chodzi o ustawę z 2009 r., ustawę, którą przeprowadziła przez parlament koalicja PO-PSL, to nie przyniosła ona deklarowanych efektów”…

Pytanie nr 5

            Jakie były intencje wprowadzenia zapisu o zastosowaniu limitu maksymalnych świadczeń, w zakresie dotyczącym całego okresu aktywności zawodowej – tzn. służby w organach bezpieczeństwa państwa przed i po 1990 r. oraz okresów wykonywania pracy w instytucjach cywilnych, nie mających związku z organami bezpieczeństwa państwa przed i po 1990r?

Źródło: druk UD 103 z adresu strony KPRM (https;//bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2453, Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html, data modyfikacji 11 stycznia 2017 r. godz. 11.01, projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r.)

Fragment zapisu z punktu dotyczącego istoty rozwiązań ujętych w projekcie, który jest niezgodny z treścią przepisów ustawy skierowanej do Parlamentu w dniu 24 listopada
2016 r.:

…”Dodatkowo w przypadku, kiedy osoba pełniła służbę wyłącznie w organach bezpieczeństwa państwa, jej obniżone świadczenie, bez względu na długość służby w tych organach, nie będzie mogło przekraczać „kwot maksymalnych”, stanowiących odpowiednio wysokość średniej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czasie tworzenia projektowanej ustawy”…

Pytanie nr 6

            Dlaczego ustawodawca wprowadził zapis o niewstrzymywaniu wykonania wydanej decyzji przez organ emerytalny o obniżeniu świadczenia (art. 2 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy …), stawiając państwo w pozycji uprzywilejowanej, mając jednocześnie świadomość, że  z powodu wielu opinii o niekonstytucyjności  przepisów ustawy, świadczeniobiorcy będą składać masowe pozwy. Wydaje się, że procesy sądowe będą długotrwałe i wielu poszkodowanych świadczeniobiorców nie dożyje prawomocnych orzeczeń. Czy to było właśnie intencją ustawodawcy?

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 grudnia 2016 r., str. 527-528

…”Przepisy przejściowe stanowią również, że złożenie do sądu odwołania od decyzji organu emerytalnego nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Przepis taki jest niezbędny do skutecznego i jak najszybszego dokonania obniżenia świadczeń emerytalnych
i rentowych byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa oraz wdów i wdowców po nich, ponieważ postępowania sądowe w tym zakresie mogą się toczyć latami. Wskazują na to poprzednie doświadczenia”…

Pytanie nr 7

            Dlaczego projektodawca wprowadził opinię publiczną w błąd podając informację, że ustawa nie obejmuje funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ?

Wyjaśniam, że byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zostaną objęci znowelizowaną ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym, gdyż ich świadczenia też nie będą przekraczały wysokości średniej emerytury z FUS (np. w sytuacji funkcjonariusza pobierającego świadczenie z tytułu 6 lat służby w SB i 22 lat w MO, będzie musiał mieć zmniejszone świadczenie za lata służby w MO w przypadku przekroczenia górnego wskaźnika wysokości emerytury, bo za okres służby w SB mu nic nie przysługuje – wskaźnik 0,0%).

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
2 grudnia 2016 r., str. 524

…”Chciałbym tu podkreślić, że nieprawdą są te informacje, które mówią o tym, że ta ustawa obejmuje funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej”…

Źródło: Sprawozdanie stenograficzne 32 posiedzenia Senatu RP 9 kadencji, str. 260

…”Ta ustawa, chcę to jeszcze raz mocno podkreślić, zakłada w wersji ostatecznej, którą

przyjął Sejm, że za czas służby w strukturach SB nie będzie zwiększany wymiar świadczeń emerytalnych”…

Pytanie nr 8

            W jakiej ustawie emerytalnej funkcjonariusze mają zagwarantowany wskaźnik 2,7% za każdy rok służby powyżej piętnastego roku służby?

Źródło: Sprawozdanie stenograficzne 32. posiedzenia Senatu RP, str. 260

…”Wskaźnik, który w odniesieniu do wszystkich funkcjonariuszy wynosi normalnie 2,7% za każdy rok służby powyżej piętnastego roku służby… Prawo do emerytury funkcjonariusz otrzymuje po 15 latach służby. To jest 40% podstawy wymiaru świadczeń emerytalnych. Potem za każdy rok dolicza się 2,7%”…

 Pytanie nr 9

            Dlaczego został wprowadzony wskaźnik 0,0% za lata służby w organach na rzecz „totalitarnego” państwa, skoro taka wysokość wskaźnika nie istnieje
w systemie ubezpieczeniowym państwa, a w wielu przypadkach (poza funkcjonariuszami, którzy nie pracowali i nie pełnili służby po roku 1990) odbiera to prawo do zabezpieczenia społecznego za okres służby do 1990r. – gwarantowanego w art. 67 Konstytucji RP, co podkreślał wielokrotnie przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu?

Źródło: Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (nr 76)
i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 55) z dnia 15 grudnia 2016 r., str. 35, str. 38

…”Proszę państwa, biorąc pod uwagę dyskusję, która dotychczas się odbyła, wróciliśmy

do bardzo prostego rozstrzygnięcia i zasady, że za czas służby w organach bezpieczeństwa nic się nie należy – ani 0,7, ani 2,6, ani 0,5, po prostu nie należy się nic. Należy się zero. W związku z tym w art. 15c ust. 1 pkt 1 wyrazy „0,5 podstawy wymiaru” proponujemy zastąpić wyrazami „0 podstawy wymiaru”…

 …”Zanim tę poprawkę omówię, chciałbym zwrócić uwagę – bo to się wiąże z tą poprawką – że poprzednia poprawka, która ustanawia ten wskaźnik podstawy wymiaru jako 0 za czas służby w organach totalitarnego państwa, nie oznacza, że te osoby, które miały za sobą okres służby wyłącznie w tych organach, nie będą miały żadnego zabezpieczenia społecznego. Będą miały na podstawie art. 18 ust. 2 obecnie obowiązujących przepisów. Będą więc miały świadczenia nie niższe niż kwota najniższej emerytury lub renty”…

W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku tych lat służby funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, wobec których poprzednia ustawa obniżająca świadczenia emerytalne zmniejszyła wskaźnik z 2,6% do 0,7% podstawy świadczenia za każdy rok służby, nie może być mowy o likwidacji „przywilejów”, gdyż takowych te osoby już nie posiadają.

Pytanie nr 10

            Czy Komisje Kwalifikacyjne powołane zgodnie z uchwałą nr 69 Rady Ministrów z dnia 21.05.1990 r. poświadczały nieprawdę wystawiając byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa opinie, stwierdzające spełnienie przez nich wymogów przewidzianych dla funkcjonariusza określonym w ustawie
i posiadanie kwalifikacji moralnych do pełnienia służby w Policji, UOP?

Źródło: Sprawozdanie stenograficzne 32 posiedzenia Senatu RP 9 kadencji, str. 265

…”Jeżeli chodzi o zweryfikowanych funkcjonariuszy… Potem to pytanie pojawiło się jeszcze w następnej wypowiedzi. Otóż, proszę państwa, co tu dużo mówić, weryfikacja była fikcją. Ta weryfikacja z 1990 r. to nie była żadna weryfikacja. Przecież tak naprawdę przyjęto większość funkcjonariuszy”… 

Niniejsze pismo nie jest wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

Odpowiedź proszę przesłać na wskazany w nagłówku pisma adres mailowy.

 

……………………….
Do wiadomości:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich, 00-950 Warszawa, al. Solidarności 77,
  2. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11,
  3. Human Right Watch, 51, Avenue Blanc 1202 Genewa,
  4. Komisja Europejska, Rue de la Loi, Wetstraat 170, B-1049 Bruxelles.