UCHWAŁA NR 1 dot. PRZEDŁUŻENIA KADENCJI

Warszawa, dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 1/VIII/ZG/2022

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia.

§ 1

Na podstawie o § 1 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, w związku z art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach(Dz. U. z 2020 r.poz. 2261),w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu zdalnym, po głosowaniu w trybie obiegowym w formule e-mailowej, uznał za właściwe przedłużenie kadencji władz Stowarzyszenia do czasu wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

§ 2

Zarząd Główny SEiRP zobowiązuje Prezydium ZG SEiRP do stałego, bieżącego monitorowania i analizowania sytuacji w kontekście możliwości ogłoszenia terminu rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo-wyborczej do władz i organów Stowarzyszenia z chwilą odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG SEiRP
Piotr Styczyński Prezes ZG SEiRP
Antoni Duda