OBRADOWAŁ ZARZĄD OKRĘGOWY

              W dniu 06.12.2016 r. w  gościnnej sali Językowej KWP odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze. Na posiedzenie przybył  zaproszony gość, nowo mianowany Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze nadkom. Piotr Fabijański.  W posiedzeniu plenarnym uczestniczyli Prezesi Kół terenowych z Nowej Soli , Żar, Żagania, Sulechowa , Gubina , Szprotawy , Lubska , Krosna Odrzańskiego, Świebodzina oraz 2 Kół z Zielonej Góry.

Posiedzenie Plenarne otworzył i przywitał gości Prezes Zarządu Okręgowego Jan Papis , a prowadzącym obrady był I Wiceprezes ZO Eugeniusz Czerwiński, który notabene obrady przeprowadził sprawnie i zgodnie ze statutem SEiRP  oraz obowiązującym porządkiem dziennym , przyjętym przez wszystkich członków Zarządu.

Wśród tematów wiodących  posiedzenia plenarnego na uwagę zasługuje, przedstawienie sprawozdań z pracy Zarządu Okręgowego, z wykonania planu finansowego , z działalności kontrolnej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawienie preliminarza budżetowego na 2017 r.

W dalszej części obrad dokonano zmian w składzie Prezydium, rezygnację z członka Prezydium ZO złożył Zbigniew Kobryń , natomiast pozostał nadal rzecznikiem prasowym. W jego miejsce uzupełniono skład Prezydium poprzez wybranie kol. Zenona Siberta ( Prezesa Koła w Nowej Soli)  na członka Prezydium. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie.

W dyskusji przewijały się problemy ; związane z opracowywaniem projektu nowego Statutu SEiRP, głosy w dyskusji zabierali: Tadeusz Trzos, Barbara Milej, Bogdan Michalak, Prezes ZO Jan Papis udzielał szczegółowych wyjaśnień zgodności ze Statutem i jego interpretacji , problem zubożenia naszych emerytów i rencistów w terenie a szczególnie w małych miasteczkach i wsiach , gdzie emeryci są dyskryminowani. Pojawiły się też sprawy jak, pamięć o naszych emerytach , którzy są w starszym wieku inwalidami, nie mogących poruszać się o własnych siłach – a my powinniśmy ich odwiedzać szczególnie w okresie przedświątecznym i nie zaszkodziłoby aby kupić mały prezent, aby nie iść z gołymi rękoma. W dyskusji pojawiła się również propozycja, zmniejszenia zamówienia na Biuletyny z Zarządu Głównego SEiRP z 60 szt. na 30 szt. ( ze względu na oszczędności finansowe).

Następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji Piotr Fabijański, który ogólnie przedstawił sytuację porządku i bezpieczeństwa w garnizonie zielonogórskim, zapoznał zebranych z obecną sytuacją kadrową w podległej sobie jednostce. Złożył przy okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia wszystkim emerytom i rencistom policyjnym pomyślności i zdrowia w życiu osobistym.

Prezesi Kół terenowych mówili o swych problemach natury organizacyjnej z którymi się borykają w codziennej pracy społecznej.

Podsumowaniem plenarnego posiedzenia Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze było jednogłośne przyjęcie 4 uchwał, które  odczytał przew. Komisji Uchwał kol. Lesław Juszczak.

Na zakończenie obrad był wspólny obiad podczas którego Prezes ZO Jan Papis złożył osobiście uczestnikom posiedzenia , a za ich pośrednictwem wszystkim emerytom i rencistom policyjnym – zdrowych i pogodnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Tekst ; Zbigniew  Kobryń – rzeczn. pras.                                                                                                           

Zdjęcia ; Maciej Siemiątkowski