INFORMACJĘ DOT. ODWOŁAŃ DO SĄDU

Najnowsze informacje z pola walki….

1. Ilość odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia na podstawie „ustawy” i przekazanych przez ZER MSWiA do Sądu Okręgowego w Warszawie
– Zarejestrowano 5747 spraw;
2. Ilości wyznaczonych rozpraw w przedmiocie odwołań od „ustawy”
– Wyznaczono 130 rozpraw;
3. Daty wpływu pierwszego odwołania od decyzji ZER MSWiA w związku z obniżeniem świadczenia na mocy „ustawy”
– Pierwsze odwołanie zostało zarejestrowane 05 lipca 2017 roku;
4. Daty pierwszej wyznaczonej (ew. przeprowadzonej) rozprawy w tym zakresie
– Pierwsza rozprawa została wyznaczona na dzień 13 marca 2018 roku;
5. Ilości Sędziów wyznaczonych do rozpatrywania odwołań od decyzji ZER MSWiA
– 29 sędziów jest wyznaczonych do rozpoznawania odwołań od decyzji ZER MSWiA;
6. Ilości Sędziów orzekających XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie
– W XIII Wydziale orzeka 11 sędziów;
7. Średniej ilości spraw przypadających na jednego sędziego XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych SO w Warszawie w 2016 roku
– Średni wpływ spraw w 2016 roku na jednego sędziego to 253;
8. Ilości przydzielonych spraw
– Wszystkie sprawy zostały przydzielone;
9. Ilości rozpoznanych spraw
– Zostało zakreślonych 29 spraw – głównie w wyniku umorzenia postępowania;
10. Ilości wniesionych wniosków o zabezpieczenie wypłaty świadczenia z podziałem na wnioski rozpoznane oraz oczekujące na rozpoznanie
11. Wyniku rozpoznania wniosków o zabezpieczenie wypłaty świadczenia
– Wpłynęło 653 wnioski o zabezpieczenie roszczeń, 613 zostało rozpoznanych (oddalono wniosek) i 40 oczekujących wniosków;
12. Ilości wezwań MSWiA do usunięcia braków formalnych lub błędów
– Zostało wysłanych 31 wezwań do usunięcia braków formalnych.