LICZYMY POSZKODOWANYCH

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ

SŁUŻB  MUNDUROWYCH RP

ZARZĄD

00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, lok. 368 B

 Warszawa, dnia 18 kwietnia  2017 r.

PREZESI

Zarządu Głównego  SEiRP

Zarządu Głównego ZŻWP

Zarządu Głównego ZEiR SG

Zarządu Głównego STLWP

Zarządu Głównego KZEiR SW

Zarządu Głównego ZBFSOP

 Zwracam się do Panów Prezesów z prośbą o pilne zainicjowanie działań Zarządów Wojewódzkich (Okręgowych, Rejonowych) zmierzających do ustalenia faktycznej liczby „emerytów i rencistów policyjnych”, pełniących służbę w Policji, Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służbach Ochrony Państwa, których  obejmą „ustawy represyjne”. Pierwsza – z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz druga – w dniu 2 grudnia 2016 r. złożona do Sejmu dotycząca żołnierzy oraz  ich rodzin

Obecnie zdecydowana większość działań Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ukierunkowana jest na możliwą neutralizację skutków „ustaw represyjnych”,  szczególnie tej, która od 1 października 2017 r. w sposób drastyczny ograniczy dla wielu          z naszych kolegów  świadczenia emerytalne i rentowe. Powyższe przedsięwzięcie jest jednym    z elementem tych działań.

Zarząd FSSM nie dysponuje możliwościami organizacyjnymi pozwalającymi na bezpośrednie dotarcie do tych osób. Jest to możliwe wyłącznie poprzez struktury i członków stowarzyszeń służb mundurowych oraz grupy nieformalne powstałe w reakcji na  „ustawy represyjne”. Sugeruję, aby koordynację realizacji tego przedsięwzięcia (na poziomie województwa, okręgu, rejonu) powierzyć tym członkom organizacji, którzy działają w ramach lokalnych porozumień slużb mundurowych oraz tym, których „ustawy represyjne” dotyczą.

Bardzo proszę o niezwłoczne poinformowanie Federacji, kto z ramienia danego zarządu wojewódzkiego (okręgowego, rejonowego) wskazany został do realizacji zadań koordynatora  (na adres e-mail: emrent2016@gmail.com).

Liczymy na to, że najpóźniej do 20 maja 2017 r. uzyskamy odpowiedź na pytanie: w imieniu ilu emerytów i rencistów służb mundurowych podejmujemy działania zmierzające do neutralizacji skutków „ustaw represyjnych” ?

Na poziomie FSSM RP działania w tym zakresie koordynować będą członkowie Zespołu VI (koordynacja „komitetów protestacyjnych):

– Irena Kłucińska – nr tel. 607-753-419,

– Zdzisław Derdoń –  nr tel. 725-074-645

– Ryszard Duda – nr tel. 607-753-416,

z którymi koordynatorzy wojewódzcy (okręgowi, rejonowi) powinni nawiązać kontakt, celem otrzymania uszczegółowionego planu działania oraz niezbędne instrukcje realizacyjne.

                         Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

           / Zdzisław  Czarnecki