LIST OTWARTY PREZYDENTA FSSM

List otwarty prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Szanowni Państwo.
Kolejny raz „rządzący” w imieniu suwerena podejmują działania godzące w środowiska mundurowe.

W lutym 2016 r. kierownictwo MSWiA rozpoczęło propagandowy atak na środowiska byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, poprzez:
1. Dzielenie funkcjonariuszy na lepszych i gorszych

a) kilku tysiącom funkcjonariuszy i żołnierzy dano „propozycję nie do odrzucenia” – dobrowolne odejście ze służby lub przeniesienie na inne stanowisko, w innej jednostce. Zaplanowano „rok 2017 to rok policji bez milicji”,

b) ograniczono uprawnienia emerytów w ceremoniałach wojskowym i policyjnym (nieudzielanie asysty podczas ceremonii pogrzebowych),

c) przedstawiano nieprawdziwe dane o emeryturach byłych funkcjonariuszy podając, że średnia emerytura to 6.000 zł, a niektórzy pobierają nawet po 20.000 złotych. Daliśmy temu odpór w opracowaniu Federacji „EMERYTURY MUNDUROWE i OCENA PLANU ICH OBNIŻENIA”, które w maju 2016 r. przekazaliśmy do mediów, parlamentarzystom oraz organizacjom zrzeszającym emerytów mundurowych.

Przedstawione powyżej działania były przygotowaniem „artyleryjskim” do zmiany świadczeń emerytalnych żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie PRL
12 lipca 2016 r. MSWiA przedstawiło projekt zarejestrowany pod nr UD 103, do którego zostały dołączone opinie i stanowiska

– Rządowe Centrum Legislacji (pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r.) – wartość proponowanego wskaźnika 0,5 % nie znajduje odzwierciedlenia w systemie powszechnym, w projekcie brak jest wyczerpującego uzasadnienia dla przyjętej wartości 0,5 % wskaźnika – bowiem w systemie powszechnym jest obecny wskaźnik 0,7 %, nadto projektowana zmiana ma istotny wpływ na zakres przedmiotowy ustawy, czyli krąg organów bezpieczeństwa, znaczące poszerzenie kręgu organów bezpieczeństwa państwa nie zostało odpowiednio uzasadnione,

– Porozumienie Zielonogórskie (pismo z 3 sierpnia 2016 r.) – działania odbierające nabyte uprawnienia podważają zaufanie do Państwa,

– Ministra Spraw Zagranicznych (pismo z 25 lipca 2016 r.) – niedopełnienie przez autorów projektu obowiązku przestrzegania zasady proporcjonalności oraz zasady pewności prawa, co w przypadku przyjęcia projektu przez Parlament RP może skutkować w przyszłości licznymi postępowaniami przed sądami międzynarodowymi,

– Ministra Zdrowia (pismo z 20 lipca 2016 r.) – zwrócił uwagę na zagrożenie istotnego, proporcjonalnego zmniejszenia przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, co nie zostało uwzględnione w ocenie skutków proponowanego projektu.

– Ministra Skarbu Państwa (pismo z 2 sierpnia 2016 r.) – autorzy projektu nie przeprowadzili testu proporcjonalności dla proponowanych zmian, nie dochowując zasad najwyższej ostrożności i staranności w procedowaniu przedmiotowego projektu.

Swoje stanowiska negatywne wyraziło szereg organizacji pozarządowych, z których Niezależny związek Zawodowy Policjantów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – zwróciły uwagę na niekonstytucyjność oraz rozszerzenie „karania” na wdowy i sieroty”.

W dniu 14 listopada 2016 r. projekt zmiany ustawy o nr. UD103 został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.
Jednakże to nie był konsultowany projekt z 12 lipca 2016 r., tylko projekt „NOWY”, zmieniający zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo zakres proponowanych zmian.

To oszustwo i manipulacja!

1) Dwa odmienne projekty ustaw figurują równolegle pod tym samym numerem UD 103.
– na oficjalnych stronach internetowych MSWiA i Kancelarii Premiera RP – projekt ustawy z 12 lipca wraz z konsultacjami społecznymi,
– zaś na stronie RCL projekt ustawy z 14 listopada 2016 r.
Opatrywanie dwóch różnych dokumentów tą samą sygnaturą to przestępstwo!
Opinia publiczna, która może zapoznawać się z treścią projektu zamieszczonego na stronach MSWiA i Premier RP nie ma pojęcia, że projekt „wzbogacony” został o:
– zmianę podmiotową – w projekcie z 12 lipca była „służba w organach bezpieczeństwa państwa”, w projekcie z 14 listopada pojawia się „służba na rzecz państwa totalitarnego”. Kogo w przyszłości planuje się objąć ustawą (nauczycieli, urzędników, kolejarzy itp.)?
– kuriozalną „autopoprawkę” – wykreślenie punktu 15 b (skonsultowanego) i dopisanie punktu 15 c – godzącego w prawa człowieka, wolności i demokracji, powodującą, że bez względu na liczbę lat służby w okresie III RP – maksymalne świadczenie wynosić może 2.073 zł (brutto).
Zmiana treści projektu ustawy, niepoinformowanie o autopoprawce i niepoddanie do społecznej konsultacji to przestępstwo – sytuacja identyczna, jak w sprawie afery Rywina i słynnego przypadku „i/lub czasopisma”.

2) Podkreślić należy, że podmiotowe rozwinięcie projektu zmiany ustawy będzie skutkować tym, że obejmie ona również, wbrew zapowiedziom Premier RP i Ministra SWiA, również byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej jako słuchaczy, studentów, kursantów Akademii Spraw Wewnętrznych oraz kilkanaście tysięcy policjantów absolwentów studiów podyplomowych oraz różnych kursów organizowanych centralnie dla wszystkich służb łącznie w celu obniżenia kosztów.

3) W podejmowane działanie wpisują się wypowiedzi niektórych polityków, jak np. Kornela Morawieckiego, który proponuje, aby takimi rozwiązaniami objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych.

Załączniki:
1) Projekt z 12 lipca,
2) projekt z 14 listopada,
3) porównanie obu projektów,
4) stanowisko FSSM

Prezydent Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych

insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki

27 listopada 2016 r.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.