PO KONFERENCJI W SOCZEWCE

KONFERENCJA

REPRESJE  WOBEC  EMERYTÓW  MUNDUROWYCH

W  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  A  BEZPIECZEŃSTWO  PAŃSTWA.

Konferencja odbyła się w Ośrodku Szkolno-wypoczynkowym „Mazowsze” w miejscowości  Soczewka k/ Płocka w dniach 28 luty – 2 marzec 2017 roku.  Organizatorzy konferencji to członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście min.:

– profesor dr hab. nauk prawa Jerzy Jaskiernia, były minister sprawiedliwości,

zasiadał w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu pełniąc

funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka,

organizator Międzynarodowych Konferencji Naukowych na temat ochrony praw

człowieka, Marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich.

– Andrzej Milczanowski prawnik i polityk, działacz opozycji w okresie PRL, minister
spraw wewnętrznych w latach 1992–1995.

– Marek Dukaczewski żołnierz służb specjalnych, generał Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomata, były podsekretarz stanu w Kancelarii

Prezydenta RP, były Szef WSI.

– Andrzej Kapkowski generał brygady, wieloletni pracownik służb specjalnych PRL,

szef UOP 1996-1997.

– Zdzisław Bartula członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP,

– Jerzy Meysztowicz poseł na Sejm, członek Klubu Parlamentarnego „Nowoczesna”,

– oraz inni.

Komitet organizacyjny Konferencji któremu przewodniczył  Leszek Sucholewski przewiduje oprócz posiedzeń plenarnych pracę w zespołach problemowych.

Na posiedzeniu plenarnym  L. Sucholewski wskazał na cele i zadania jakie stoją przed uczestnikami tej konferencji:

 1. Uświadomienie potencjalnych możliwości środowiska służb mundurowych. W tym obrona łamanych praw i godności byłych funkcjonariuszy, zmniejszenie świadczeń emerytalnych i innych uprawnień socjalnych.
 2. Wypracowanie możliwości politycznych i prawnych.
 3. Integracja całego środowiska służb mundurowych.
 4. Wykorzystanie mediów do prezentacji naszych stanowisk i osiągnięć.

Powołano zespoły problemowe:

 1. Zespół polityczny:

– ocena motywów partii rządzącej dyskryminującej środowiska mundurowe zwłaszcza    w zakresie uprawnień emerytalnych,

– ocena wpływu dyskryminacji środowiska mundurowego na bezpieczeństwo państwa,

– ocena możliwości współpracy z partiami politycznymi dla dobra środowiska mundurowego i bezpieczeństwa państwa,

– ocena możliwości zlikwidowania podziałów w społeczeństwie na „patriotów ” i „oprawców”,

– możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej na linii środowiska mundurowe a władza ustawodawcza i wykonawcza.

 1. Zespół prawny:

– ocena prawna uchwalonych zmian w ustawach emerytalnych służb mundurowych w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego,

– ocena legalności uchwalonych ustaw,

– możliwości zaskarżania uchwalonych ustaw na drodze krajowej i międzynarodowej,

– możliwości zaskarżania indywidualnych decyzji emerytalnych na skutek      wprowadzonych zmian w ustawach emerytalnych.

III. Zespół d/s dialogu i porozumienia:

– ocena podejmowanych działań politycznych i prawnych zmierzających do zablokowania represyjnych ustaw i zarządzeń władzy ustawodawczej i wykonawczej,

– zmiana podejścia do oceny okresu PRL jako systemu totalitarnego w kontekście aktualnej sytuacji społeczno politycznej i ekonomicznej w kraju,

– możliwości zahamowania wykorzystywania polityki historycznej w bieżącej działalności politycznej, zmiana priorytetów w działalności instytucji takich jak IPN w kreowaniu bieżących zdarzeń politycznych.

 1. Zespół d/s komunikacji i integracji:

– ocena możliwości przedstawiania stanowiska środowisk mundurowych w mediach,

– wykorzystanie możliwości komunikacji internetowej / np. Internetowe Forum Policyjne /,

– wzmocnienie roli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w reprezentowaniu i bronieniu interesów naszego środowiska,

– stworzenie systemu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami i indywidualnymi członkami naszego środowiska,

– podejmowanie wspólnych działań protestacyjnych dla dobra środowiska mundurowego i bezpieczeństwa państwa,

– współpraca z innymi demokratycznymi stowarzyszeniami i instytucjami.

Na posiedzeniach plenarnych głos zabierali:

Prof. Jerzy Jaskiernia prezentował dorobek Międzynarodowych Konferencji Naukowych na temat ochrony praw człowieka, jakie odbyły się w polskim parlamencie, podkreślił rolę Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie prawnym oraz omówił możliwości odwołania się obywateli i instytucji do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odnosząc się do ustawy z 16 grudnia 2016 roku wskazał, że ustawa ta jest tak drastyczna, że zbrodniarz, przestępca ma korzystniejszą sytuację niż dotknięci tą ustawą funkcjonariusze.

Podkreślił potrzebę szerszego dotarcia do opinii społecznej poprzez media, spotkania, wskazując na podstawowe zasady prawa zawarte w Konstytucji RP i ich ochrona.

Polecał problematyką tą zainteresować szersze grupy młodych naukowców, pogłębiając jednocześnie dotychczasowe opinie na temat dotychczasowych ustaw zmniejszających świadczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy.

Zalecał również wykorzystać i zainteresować Komisję Wenecką.

Wskazał również na szereg zagrożeń związanych z rządami PIS, min. w przypadku zdobycia większości konstytucyjnej nastąpi zmiana ustroju a to jest szalenie niebezpieczne.

–  Andrzej Milczanowski odniósł się do wprowadzanego bezprawia w kraju i wskazał, że najskuteczniejszym argumentem i środkiem by zatrzymać PiS jest ulica.

Przyłączyć się do innych protestów (pielęgniarki, KOD) również w najbliższej przyszłości sędziowie, prokuratorzy i inni, „bez uśmiechu i podskakiwania ale z podniesioną pięścią zmusić PiS do kroku w tył.”  Wskazał  na przykład Rumunii.

„Koniecznym czynnikiem powodzenia jest wiara w końcowy sukces. Musimy być rozważni ale i odważni. Nie ma gdzie się cofać. Trzeba podjąć ryzyko.” Należy przekonywać o słuszności protestu jeszcze w demokratycznym państwie.

Ta władza może się cofnąć tylko przed siłą zatem siłą to trzeba zademonstrować.

Protesty te należy planować również z innymi środowiskami.

Na zakończenie Konferencji minister A. Milczanowski podkreślił, że od 1 października zostały zagrożone podstawy egzystencji emerytów i rencistów objętych tą ustawą.

Dlatego „Należy organizować protesty z innymi środowiskami. To musi być protest 200-300 tyś. ludzi. Pokazanie politycznej siły. Wiara w sukces.”

generał Marek Dukaczewski omówił niesprzyjająco nam sytuację polityczną  Stanów Zjednoczonych i NATO. Powiększający się elektorat PiS, przygotowywanie zmiany ordynacji wyborczej.

W wojsku prowadzony jest przegląd żołnierzy i ich powiązania rodzinne, weryfikacja stopni naukowych.

„Upodlenie nas, naszych dzieci, wnuki.” Generał wskazał, że „musi być silna reakcja społeczna” przypominał o skutecznym proteście kobiet. Musi nastąpić współpraca różnych środowisk.

poseł Jerzy Meysztowicz klub parlamentarny „Nowoczesna”, poparł walkę o słuszne prawa emerytów i rencistów służb mundurowych. Poinformował, że w klubie pracują nad przygotowaniem nowego projektu ustawy z 1994 roku.

Tomasz Okleja Naczelnik Wydziału ds. żołnierzy i funkcjonariuszy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który określił rolę w przyszłych postępowaniach przed sądami ( nie mogą podłączać się do każdej sprawy). Obecnie jest wiele pism do Rzecznika w tym dot. art. 8a ustawy z 16 grudnia 20016 roku.

płk Grzegorz Domaszewicz Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej

oraz (prawdopodobnie) Janusz Kwiecień Przewodniczący ZG KZEiR SW.

Dyrektor przekazał, że ustawa ta obejmie prawdopodobnie około 1,5 tyś. emerytów więziennictwa którzy w jakimś zakresie prowadzili pracę operacyjną. Prowadzone są dalsze prac nad katalogiem rozszerzającym. W ostatnich tygodniach przesłano do IPN teczki osobowe (około 33,5 tyś.) w związku z wejściem w życie ustawy represyjnej z 16.12.2016 r.

Rafał Jankowski przewodniczący ZG NSZZP, w swoim wystąpieniu zapewnił, że zrobi wszystko by pomóc b. funkcjonariuszom policji objętych ustawą z 16 grudnia 2016 roku.

Potwierdził, że prowadzone są prace nad poszerzeniem katalogu instytucji i formacji cywilnych i wojskowych, celem objęcia większej liczby funkcjonariuszy i żołnierzy.

W następnym dniu jego zastępca również potwierdził, chęć niesienia pomocy i wsparcie dla działań emerytów i rencistów służb mundurowych. Na pytanie prowadzącego posiedzenie plenarne: „czy dołączycie do nas gdy będziemy manifestować !”, odpowiedział – „tak”.

Zdzisław Bartula skarbnik ZG SEiRP, przekazał informację o zmianach personalnych jakie nastąpiły na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów SEiRP oraz przedstawił aktualną sytuacji w kierownictwie FSSM oraz w ZG SEiRP.

płk dr Ryszard Chodynicki prezes Koła Saperów Polskich we Włocławku wskazał, że wszystko zależy od nas jak potrafimy się zorganizować. Powołać zespoły organizacyjne w powiatach, województwach, opracować projekt nowej ustawy i zbierać podpisy wśród naszych rodzin, znajomych, sąsiadów – musi to być lista ogólnokrajowa. Włączyć w to media i przesłać przekaz, że „jeśli rząd nie wycofa się, my tu przyjedziemy.” Zaapelował by być razem, tak jak było z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie protesty doprowadziły do wycofania się rządu Tuska ze swojego projektu o ROD.

poseł Michał Kaminiski (pojawił się w ostatniej godzinie Konferencji) w typowy dla siebie sposób prezentował Kaczyńskiego jako sprawcę wszelkich nieszczęść. Popierał nasze działania i walkę o słuszne prawa. Zapewniał, że 4 osobowe koło parlamentarne prezentować będzie na forum Sejmu nasze sprawy.

Zespół prawny.

W zespole prawnym poza prowadzącym dr Wiesławem Modrzejewskim, wicedyrektorem CBŚ w latach 2001-2004, wykładowca w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie był również prof. Jerzy Jaskiernia oraz mec. Jarosław Kaczyński i mec. Damian Sucholewski.

Prezentacja stanowisk oraz dyskusja sprowadzała się do interpretacji poszczególnych zapisów ustawy z 16 grudnia 2016 roku oraz możliwość odwołań do instytucji i organizacji międzynarodowych.

Według prof. Jaskierni istnieje możliwość wykorzystania, wystąpienia do Komisji Weneckiej. 

Szeroko omawiany był art. 8a ustawy represyjnej. Były różne stanowisko prawników co do terminu składania tych wniosków. Oceniono to jako „Akt łaski ministra Błaszczaka”, bez większych szans. Jest to zapis dla wybrańców, których można wyłączyć spod represyjnej ustawy.

Według Mec. J. Kaczyńskiego ważną sprawą jest przebić się do mediów, pokazać pozytywną stronę środowiska. Należy robić to głośno, zmieniając wizerunek  „sbeka”.

Wskazywano na mocniejsze i jasne stanowiska naszego środowiska. Działać jawnie, nie ukrywać się. Nie musimy się wstydzić i chować głowy w piasek, służyliśmy w trudnych czasach PRL i zapewne dużo przyzwoiciej jak inne służby państw bloku wschodniego.

Generalne zasady:

– Ci którzy wcześniej coś wywalczyli w sądach należy te sprawy w nowych odwołaniach podnosić,

– stanowisko obecnych adwokatów – nie ma szans na przywrócenie 40% po 15 latach służby,

– wykorzystać wyrok TK  K/09 z 24.02.2010 r. dot. pozytywnie zweryfikowanych,

– lata pracy z cywila nie powinny być objęte tą ustawą. Winny być liczone powyżej górnego limitu emerytury czy renty,

– występować z wnioskiem do IPN o ksero dokumentów z teczki osobowej w celu porównania, czy przyszła decyzja zmniejszająca jest właściwa. Osoby które 2009 r. nie otrzymały decyzji zmniejszającej świadczenia emerytalne nie powinny występować o kopie dokumentów z teczki osobowej (może zostały przeoczone lub są utajnione),

– najwcześniejsze sprawy winny być przygotowane przez kancelarie prawne. Najlepszym rozwiązaniem to wszystkie odwołania winny być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych,

–  skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w uzasadnieniu wpisujemy górną granice przyznanej kwoty tj. 20 tyś. zł.

– pozostała do rozstrzygnięcia sprawa zbiorowego pozwu do Trybunału w Strasburgu. Według obecnych mecenasów taka skarga zbiorowa nie przysługuje. Wg. jednego z uczestników Konferencji odmienne stanowisko prezentuje prof. Koncewicza (nie uczestniczył).

Zespół d/s komunikacji i integracji. /w niżej wymienionych zespołach bezpośrednio nie uczestniczyłem/.

W podsumowaniu wskazano, że nie ma różnych służb, jesteśmy wszyscy razem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia mają działać wspólnie na rzecz ochrony i obrony naszych praw emerytalno-rentowych. Poza istniejącymi stowarzyszeniami organizować grupy, nawiązywać kontakty, odbywać spotkania, nie tylko towarzyskie ale i rodzinne. Wykorzystywać fora internetowe.

Zespół d/s dialogu i porozumienia.

Należy podjąć działania na rzecz zmiany naszego wizerunku. Nie ukrywać naszej pracy. Mówić co robiliśmy, czym się zajmowaliśmy, nasze osiągnięcia. Mamy czym się pochwalić np. operacje wywiadowcze czy ochrona naszych technologii. Integracja ze środowiskiem żołnierzy. Uczestniczyć w pierwszych rozprawach. Organizować się wspierać jawnie działania KOD, uczestniczyć w demonstracjach i pokazywać również naszą sytuację. Aktywnie uczestniczyć w przyszłych wyborach samorządowych i parlamentarnych. W działaniach uwzględnić alternatywny system powiadamiania (w przypadku wyłączenia telefonów, Internetu)

Zespół polityczny.

Podejmując działania na płaszczyźnie politycznej jest szansa szybciej osiągnąć zakładany cel. Należy powołać Komitet Organizacyjny w celu podejmowania wspólnych, skoordynowanych działań. W tym celu należy wejść w kontakt ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowiskach służb mundurowych zarówno funkcjonariuszy jak i wojska. W pierwszej kolejności należy nawiązać kontakt z FSSM.

MOJE UWAGI:

 1. Do obiegu publicystycznego jak i prawniczego proponuję wprowadzać termin ustawy z 16 grudnia 2016 roku jako ustawa represyjna, a nie jak to zostało przez środowiska prawicowe i media, określane jako ustawa dezubekizacyjna. To stygmatyzuje środowisko negatywnie. Już w 2009 roku wskazywałem w swoich wystąpieniach na stygmatyzujące określanie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…).
 2. Istnieją środki prawne by osoby, które naruszyły prawo osądzić i skazać przez niezależne sądy powszechne i niezawisłych sędziów.
 3. Przygotować projekt nowelizacji ustawy z 18 lutego 1994 roku o emeryturach i rentach …., który w sprzyjających warunkach przywraca stan sprzed 1 stycznia 2010 roku. Cofając ustawę do 2009 roku nikogo nie pomijamy. Jest to zabieg prosty i sprawiedliwy. W przypadku oporu przyszłych władz będzie z czego ustąpić.
 4. Określając cel mamy jasny przekaz do całego środowiska o co walczymy..
 5. Osoby na hasło tego stowarzyszenia organizują się w grupach, chcąc aktywnie podjąć wysiłek na rzecz przywrócenia należnych nam świadczeń. Ludzi tych należy wspierać i przekonać do naszego Stowarzyszenia.
 6. Z oglądu i nastroju ludzi widać, że są zdecydowani do takich działań.

Z uwagi na mało profesjonalne przygotowanie całej Konferencji min.: za duża liczba osób (ponad 200 osób), w zespole prawnym około 100 osób, co nie pozwalało na precyzyjne odniesienie do konkretnych spraw. Wiele pytań nie istotnych zabierających czas, który mógł być lepiej wykorzystany. Również nagłośnienie  zawodziło i utrudniało zrozumienie występujących osób. Z tych powodów utrudnione było właściwe zanotowanie w wielu przypadkach istotnych spraw.

W materiale tym mogą wystąpić drobne przekłamania z wyżej wymienionych powodów, dlatego opracowanie to należy traktować jako materiał roboczy.

 

Przewodniczący Komisji Prawnej

ZW SEiRP w Bydgoszczy

/-/ Wacław Benecki.

 

 

 

Bydgoszcz, 6 marca 2017 roku.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.