UWAGA – WAŻNE

W związku z ustawą z dnia 16 grudnia2016r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, CBA, SG, BOR, PSP i SW nastąpił znaczny wzrost ilości wniosków byłych funkcjonariuszy o wykonanie kserokopii z akt osobowych informuję, że należy wystąpić z

  1. Wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na adres ul. Kwiatowa 10, 66-100 Gorzów Wlkp.
  2. Wniosek powinien zawierać następujące informację:

– imię ,nazwisko. adres , telefon wnioskodawcy

– data urodzenia lub PESEL

– proponowany sposób wykorzystania akt ( wgląd na miejscu,                  wgląd na miejscu i wytypowanie dokumentów do wykonania                kopii, wykonanie kopii)

– określenie rodzaju potrzebnych dokumentów –                                        dokumentacja dot. przebiegu służby znajduje się w                            rozdziale III , są to: karta przebiegu służby, dokumentacja z                  przebiegu służby ( wnioski i rozkazy personalne, rozkazy o                    wyróżnieniach. pochwałach, zaświadczeniach o odbytych                       szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego,                                 itp.)rozdział I i II zawiera dokumenty niezwiązane z                                 przebiegiem służby ( dane osobowe funkcjonariusza i jego                     rodziny, sprawdzenia w bazach, zaświadczenia z poprzednich               miejsc zatrudnienia, kwestionariusze, itp.)

– cel wykorzystania materiałów

Wykorzystanie powyższych informacji pozwoli na sprawniejszą realizację napływających wniosków.

 

p.o Naczelnik

Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych

podinsp. Mirosław Olejnik