SEIRP

EKWIWALENT

Panie i Panowie!
Prezesi Zarządów Oddziałów i Kół!
Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że Naczelnik Wydziału do spraw Żołnierzy i
Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w skierowanym do
mnie piśmie z 23 sierpnia 2023 roku zapewnia „Szanowny Panie Prezesie
nawiązując do Państwa wniosku skierowanego do Rzecznika Praw
Obywatelskich w sprawie wystąpienia przez RPO do Naczelnego Sądu
Administracyjnego o podjęcie uchwały w trybie zgodnym z art. 264 § 2
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 2299 ze zm.) w związku z art.
15 § 1 ust.2 ppsa w sprawie wypłaty przez organy Policji ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy byłych funkcjonariuszy
Policji uprzejmie informuje, że sprawa pozostaje w bieżącym
zainteresowaniu Rzecznika.”.
W treści pisma stwierdza, że „Z informacji Rzecznika wynika, niestety,
że organy Policji zobligowane prawomocnymi wyrokami sądowymi do wydania
kolejnych decyzji, w dalszym ciągu podejmują rozstrzygnięcia
niekorzystne dla funkcjonariuszy, co niestety wymusza kolejne odwołania,
a w dalszej kolejności skargi do sądów administracyjnych. W tym zakresie
Rzecznik mógłby rozważyć kolejne wystąpienie generalne, gdyby dysponował
konkretnymi orzeczeniami sądów administracyjnych, wydanymi w 2 turze,
tj. w przypadku, gdy przez Policję jest nierealizowany korzystny dla
funkcjonariusza wyrok NSA/WSA.”.
Na zakończenie Naczelnik Tomasz Oklejak informuje: „W tym zakresie
Rzecznik mógłby rozważyć kolejne wystąpienie generalne, gdyby dysponował
konkretnymi orzeczeniami sądów administracyjnych, wydanymi w 2 turze,
tj. w przypadku, gdy przez Policję jest nierealizowany korzystny dla
funkcjonariusza wyrok NSA/WSA.”.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o
poinformowanie naszych Członkiń i Członków, a także wszystkich
zainteresowanych którzy jeszcze z różnych powodów nie wstąpili do
naszego Stowarzyszenia, o zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich
sprawą wypłaty wyrównania ekwiwalentu /sprawa dotyczy ponad 70 tysięcy
osób/.
Bardzo proszę również o informowanie Biura ZG SEiRP /adres e-mail:
sekretariat@seirp.pl / o wszystkich przypadkach nierealizowania
korzystnych wyroków ostatecznych obligujących organy Policji do wypłaty
wyrównania.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania z publikacjami na ten temat, które
zamieszczamy w comiesięcznych Biuletynach Informacyjnych i na naszej
stronie internetowej / www.seirp.pl /. W numerze sierpniowym
zamieściliśmy obszerne podsumowanie niemal pięcioletniej naszej wspólnej
walki o uzyskanie tego co jest naszym elementarnym prawem i jest
oczywistą oczywistością, której nie dostrzegają policyjni decydenci i
ich polityczni dysponenci ignorujący setki orzeczeń NSA i tysiące
wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. W materiale zatytułowanym
„EKWIWALENT – RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ROZWAŻA KOLEJNE WYSTĄPIENIE
GENERALNE” przypominamy treść naszego wystąpienia do Rzecznika, a także
wystąpienia RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i
Komendanta Głównego Policji.
Uprzejmie proszę o przekazanie mojego pisma do wszystkich Kół SEiRP.

Z poważaniem!
Antoni Duda Prezes ZG SEiRP

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *